Rugsėjo 18 d. fakultete pagal Erasmus+ personalo mobilumo mokymams programą lankėsi svečiai iš Bydgoščiaus ekonomikos universiteto, Lenkija (Bydgoszcz University of Economy, Poland) – prorektorė tarptautiniams ryšiams, prof., dr. Marzena Sobczak-Michałowska, Lenkų kalbos ir kultūros mokyklos direktorė, Taikomosios lingvistikos katedros prof., dr. Irena Kudlińska, Europos instituto direktorė, Informacinių technologijų ir kompiuterių katedros vedėja, dr. Swietłana Kaszuba. Svečiai iš Lenkijos universiteto apžiūrėjo fakultetą ir jo materialinę bazę, pabendravo su įvairių studijų programų studentais, apsilankė dėstytojų vedamose paskaitose ir aptarė tolimesnes bendradarbiavimo galimybes su fakulteto administracijos atstovais.


Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad nuo 2017 m. rugsėjo 15 d. iki 2017 m. spalio 10 d. Fondas priims paraiškas socialinei stipendijai gauti. Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemą (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia ). Studentas turi teisę gauti vieną socialinę stipendiją per semestrą. Atkreipiame dėmesį, kad papildomo priėmimo metu skirta socialinė stipendija mokama ne nuo semestro pradžios, o už likusį semestro laikotarpį.

Socialinės stipendijos yra mokamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

 

Papildomą informaciją jums suteiks
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
Vyriausioji specialistė Viktorija Vigėlienė
Tel. (8 5) 264 7153
El. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt


Nuo rugsėjo 4 iki rugsėjo 15 d.

studentai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą prašymą ;
 • studijų pažymėjimą arba diplomo ir jo priedėlio kopiją;
 • dalykų aprašus.

Programų sistemų ir Informacijos sistemų studijų programų studentai prašymus turi pateikti į 208 kab. Programinės įrangos katedros ir Informacinių sistemų katedros administratorei Irinai Mertvecovai.

Elektronikos inžinerijos, Kompiuterių sistemų ir Telekomunikacijų sistemų studijų programų studentai prašymus turi pateikti į 409 kab. Elektronikos katedros, Kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų katedros administratorei Elvyrai Leskauskaitei.

Daugiau informacijos rasite Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos patvirtintame Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos apraše


Studentai su negalia, norintys gauti finansinę paramą, nuo 2017 m. rugsėjo 4 d. iki 2017 m. rugsėjo 7 d. darbo dienos pabaigos turi kreiptis į fakulteto studijų skyriaus  vadybininkę (333 kab.) ir pateikti šiuos dokumentus:

  • užpildytą prašymą;
  • neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

Finansinė parama teikiama studentams:

  • turintiems 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • neturintiems įsiskolinimų ir drausminių nuobaudų;
  • kurie pirmą kartą studijuoja pagal pirmos pakopos (profesinio bakalauro ar bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą, pagal antros pakopos (magistrantūros) studijų programą, pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą, trečiojoje pakopoje (doktorantūroje), neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.

Studentams, atitinkantiems paramos teikimo sąlygas, skiriama:

  • kas mėnesį 50 proc. (60 Eur) valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka specialiems poreikiams tenkinti;
  • įstojusiems į kolegiją 2009 metais (ir vėliau) ir studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose – 3,2 BSI (121,60 Eur) dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Paramos teikimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Daugiau informacijos galite rasti Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėje tinklapyje.

Detalesnę informaciją jums suteiks fakulteto studijų skyriaus vedėja.

 

Parengė
Anželika Slimanavičienė
Studijų tarnybos vyresnioji specialistė


Nuo 2017 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetas organizuoja studentų priėmimą į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas nuolatinių (dieninis tvarkaraštis) (nl) ir nuolatinių (sesijinis tvarkaraštis) (nl(s)) studijų vietas šiose studijų programose:

 • Elektronikos inžinerija (nl, nl(s))
 • Kompiuterių sistemos (nl, nl(s))
 • Telekomunikacijų sistemos (nl)

Reikalingi dokumentai įforminant priėmimą:

 • pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją įteikti);
 • brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas (-i) vidurinį išsilavinimą liudijantis (-ys) dokumentas (-ai) (originalą (-us) parodyti, kopiją įteikti);
 • 1 fotonuotrauka (3*4 cm) (įteikti);
 • kvitas , įrodantis studijų registracijos įmokos sumokėjimą (įteikti).

Dokumentai priimami:
219 kabinetas nuo 9.00 iki 13.00 val.
Elektronikos ir informatikos fakultetas (J. Jasinskio g. 15, Vilnius)
Tel.: (8 5) 219 16 10, (8 5) 219 16 12.

Papildomą informaciją apie priėmimo tvarką ir reikalingus dokumentus
rasite https://www.viko.lt/stojantiesiems/priemimas/


Valstybinis studijų fondas (toliau Fondas) informuoja, kad nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d. pradėtas valstybės paramos užsienio lietuviams konkursas.

Užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2017 m. rudens semestre, nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. privalo užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir užpildyti nustatytos formos paraišką elektroniniu būdu. Daugiau skaitykite čia.

Papildomą informaciją jums suteiks
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
vyriausioji specialistė Aldona Valatkevičiūtė
el.paštas aldona.valatkeviciute@vsf.lt tel. (8 5) 263 91 58


Valstybinis studijų fondas (toliau Fondas) informuoja, kad nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d. pradėtas prašymų-anketų priėmimas valstybės remiamoms paskoloms gauti.

Asmenys, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės remiamą paskolą 2017 m. rudens semestre, nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d. iki 2017 m. rugsėjo 15 d. (15 val.) privalo užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir užpildyti nustatytos formos paraišką elektroniniu būdu. Daugiau skaitykite čia.

Papildomą informaciją jums suteiks
Valstybinio studijų fondo
Paskolų skyriaus
vyriausioji specialistė Vaida Mažylytė
el.p. vaida.mazylyte@vsf.lt tel. (8 5) 255 3371


2017-06-14 Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakultete Kineziterapijos studijų programos studentė Greta Žaldokaitė apgynė baigiamąjį profesinio bakalauro darbą „Naujai sukurtos išmaniojo telefono programėlės tinkamumas ir naudingumas pacientams po peties sąnario endoprotezavimo operacijos pirmajame reabilitacijos etape”. Šis darbas – tai puikus tarpfakultetinio bendradarbiavimo pavyzdys, nes bendradarbiaujant su Elektronikos ir informatikos fakultetu sukurta programėlė išmaniesiems įrenginiams, skirta pacientams fiksuoti reabilitacijos progresą, o kineziterapeutams jį stebėti, analizuoti ir atitinkamai reaguoti. Programėlė kurta studentų Edgaro Dabravolskio (Elektronikos ir informatikos fakultetas) ir Gretos Žaldokaitės (Sveikatos priežiūros fakultetas), studentams vadovavo katedrų vedėjai dr. Mindaugas Liogys (Programinės įrangos katedra) ir dr. Milda Žukauskienė (Reabilitacijos katedra).

Programėlė sėkmingai naudota ir teigiamai įvertinta vienos Vilniaus sveikatos priežiūros įstaigos pacientų ir kineziterapeutų.

Kineziterapeutas, suvedęs jam suteiktą kodą, prisijungia prie savo paskyros, įveda į sistemą naują pacientą, sukuria jam identifikavimo kodą ir slaptažodį, su kuriuo pacientas galės prisijungti į savo paskyrą. Tuomet atsižvelgdamas individualiai į kiekvieno paciento būklę, kineziterapeutas parenka labiausiai tinkamus pratimus iš 17 galimų (1 pav.). Pacientas pagal jam suteiktus prisijungimo duomenis prisijungia į savo paskyrą. Ten jis mato svarbiausių dalykų atmintinę, individuliai jam kineziterapeuto parinktų pratimų sąrašą su aprašymais (2 pav.). Pratimus pacientas turėjo atlikti 3 kartus per dieną ir kiekvieną kartą po mankštos jis privalėjo pažymėti koks yra jaučiamas skausmas (3 pav.). Kas savaitę pacientas turėjo matuoti apytikslius pasyvaus žasto lenkimo ir atitraukimo amplitudžių rodmenis ir registruoti juos tam skirtose grafose. Šias rezultatų diagramas savo paskyroje matė tiek pacientas, tiek kineziterapeutas (4, 5 pav.), kuris atsižvelgdamas į esamus rodiklius galėjo koreguoti paciento pratimų programą.

1 pav. Pratimų priskyrimas pacientui

2 pav. Pratimo aprašymas

3 pav. Skausmo įvertinimo skalė

4 pav. Patirto skausmo atliekant pratimą savaitės suvestinė

5 pav. Sveikatos būklės kitimo suvestinė

Tiek apklaustų pacientų, tiek kineziterapeutų nuomone, programėlė įvertinta kaip tinkama pacientams po peties sąnario endoprotezavimo operacijos. Vertinant programėlės naudingumą visų kineziterapeutų ir pacientų nuomone programėlė įvertinta kaip naudinga.

Šaltinis www.viko.lt