PATVIRTINTA

Elektronikos ir informatikos fakulteto

dekano įsakymu 2016.12…..

Vilniaus kolegija

Elektronikos ir informatikos fakultetas

LAIKU NEATLIKTŲ AR NEIGIAMAI ĮVERTINTŲ TARPINIŲ ATSISKAITYMŲ SĄLYGOS

Laiku neatliktų ar neigiamai įvertintų tarpinių atsiskaitymų sąlygos parengtos vadovaujantis Vilniaus kolegijos (toliau vadinama VK) studijų tvarka, VK Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašu ir kitais VK norminiais dokumentais.

 1. Tarpinių atsiskaitymų, išskyrus egzaminą, preliminarias datas dėstytojas skelbia pirmąją dalyko (modulio) studijų savaitę. Tarpinių atsiskaitymų perlaikymų datas skelbia semestro eigoje, bet ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tarpinio atsiskaitymo perlaikymo. Visas datas dėstytojas privalo paskelbti ir Moodle sistemoje.
 2. Pakeitęs tarpinio atsiskaitymo ar perlaikymo datą, dėstytojas privalo informuoti studentus ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki naujos atsiskaitymo datos.
 3. Tarpinių atsiskaitymų įvertinimus, laikydamasis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, dėstytojas privalo paskelbti studentams Moodle aplinkoje.
 4. Studentas gali laikyti egzaminą arba ginti dalyko ar modulio projektą neturėdamas visų tarpinių atsiskaitymų teigiamo įvertinimo.
 5. Laiku neatliktą ar neigiamai įvertintą tarpinį atsiskaitymą semestro eigoje, dėstytojo nurodytais terminais, leidžiama vieną kartą perlaikyti nemokamai. Po šio perlaikymo neatsiskaitytas (studentui neatvykus ar gavus neigiamą įvertinimą) tarpinis atsiskaitymas tampa AKADEMINE SKOLA.
 6. Jei studentas turi studijuojamo dalyko ar modulio bent vieno  tarpinio atsiskaitymo akademinę skolą – nevedamas dalyko ar modulio BV (baigiamasis įvertinimas).
 7. Akademinę skolą galima perlaikyti sumokėjus nustatyto dydžio įmoką (ST, 20.2 punktas) skolų laikymo tvarkaraštyje nustatytomis datomis.

 1. Studentui leidžiama perlaikyti ne daugiau kaip 20 kreditų apimties akademinių skolų (ST, p.20,4).
 2. Nemokamai (pakartotinai) baigiamąjį atsiskaitymą perlaikyti, dėstytojui leidus, studentas gali per pirmąją savaitę po sesijos (per atostogas).
 3. Prasidėjus naujam semestrui akademinės skolos laikomos SKOLŲ LAIKYMO TVARKARAŠTYJE nurodytu laiku,  dėstytojui pateikiant AKADEMINIŲ SKOLŲ LAPELĮ.
 4. Akademine skola laikomas KIEKVIENAS neįvertintas tarpinis atsiskaitymas (žr. LAIKU NEATSISKAITYTŲ AR NEIGIAMAI ĮVERTINTŲ TARPINIŲ ATSISKAITYMŲ SĄLYGOS) ir egzaminų sesijos metu neišlaikytas egzaminas.
 5. Įmoka už kiekvieną akademinės skolos atsiskaitymą lygi 20.27 eurų.
 6. AKADEMINIŲ SKOLŲ LAPELIS išduodamas 325 kab.(dien.), 333 kab.(ses.) pateikus įmokos kvitą. Kvitą (už akademinę skolą) rasite čia.
 7. Akademinių skolų likvidavimo terminas baigiasi 2017 m. kovo 30 d.
 8. Akademinių skolų lapelį studentas grąžina Studijų skyriaus vedėjai iki skolų laikymo termino pabaigos.

PAKARTOTINIO (nemokamo) ŽIEMOS SESIJOS ATSISKAITYMŲ PERLAIKYMO TERMINAI

Grupė (-s) Data (savaitė)
ET14, KT14, TK14 2016.12.19 – 23 d.d.
PI14A,B,E 2017.01.09 – 13 d.d.
IR14, IR15, IR16 grupės 2017.01.02 – 06 d.d.
Visos kitos grupės 2017.01.23 -29 d.d.

 


 1. 2016 m. rugsėjo 2 – 9 d.d. yra nemokamo skolų perlaikymo savaitė (išskyrus ketvirtakursius, t.y. 13 metų grupes, jiems nemokamo laikymo savaitė buvo suteikta po sesijos).
 2. Per nemokamo perlaikymo savaitę išlaikiusiųjų pavardes įrašykite į VIENĄ žiniaraštį. Nesiųskite keleto. Primenu, būtinai pateikite ir pasirašytą „popierinį“ variantą Dalei Neverbickaitei.
 3. Iki rugsėjo 6 d. privalote pateikti studentų, turinčių akademines skolas, priėmimo laiką (nurodykite 2 datas, pradedant rugsėjo 12 d ir baigiant spalio 14 d. ). Informaciją siųskite  Studijų skyriaus specialistei Alinai Stakėnienei.
 4. Akademinę skolą studentas gali laikyti tik pateikęs skolos lapelį, kuriame nurodytas galiojimo laikas ir skolos laikymo įmokos suma. Būtinai įrašykite kiekvieno skolos laikymo rezultatą. Jei yra neatliktų laboratorinių ar praktinių darbų, skolų lapelyje įrašykite atliktinų darbų skaičių