Kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų katedra

Katedros vedėja Elena Gasiūnienė

Kontaktai
J.Jasinskio 15-402, LT-01111 Vilnius.
Tel.(+370) 63541302

Katedra kuruoja Kompiuterių sistemų ir Telekomunikacijų nuolatinių ir ištęstinių studijų programas.

Katedros veiklos tikslai ir uždaviniai:

 • laiduoti modernų Kompiuterių sistemų ir Telekomunikacijų studijų programų vykdymo procesą;
 • rengti ir tobulinti studijų programas;
 • rengti ir tobulinti dėstomų dalykų programas;
 • rengti mokymo/mokymosi medžiagą, metodines priemones;
 • vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus, dalyvauti ekspertinėje veikloje;
 • organizuoti studentų profesinius konkursus, konsultacijas (dalykines, baigiamųjų projektų rengimo, įsidarbinimo ir kt. klausimais);
 • kelti dalykinę ir metodinę kvalifikaciją, dalyvauti tarptautiniuose projektuose;
 • bendradarbiauti su socialiniais partneriais, kitų aukštųjų mokyklų giminingomis katedromis.

Darbuotojai

dr.Gintautas Bražiūnas
Kvalifikacinis laipsnis: docentas
Dėstomi dalykai: telekomunikacijų sistemos; vadovavimas BP
Elektroninis paštas: g.braziunas@viko.lt
Papildoma informacija: VIKO direktorius

Stasys Bučys
Kvalifikacinis laipsnis: lektorius
Dėstomi dalykai: matavimai telekomunikacijų tinkluose; matavimai ir metrologijos pagrindai; skaitmeninės komutacijos sistemos; analoginiai įtaisai; elektroninių matavimų praktika; elektronikos praktika, profesinė praktika; vadovavimas BP
Elektroninis paštas: s.bucys@viko.lt

Margarita Baltramaitienė
Kvalifikacinis laipsnis: lektorė
Dėstomi dalykai: ekonomika; BP ekonominė dalis
Elektroninis paštas: m.baltramaitiene@eif.viko.lt

Jonas Čivilis
Kvalifikacinis laipsnis: lektorius
Dėstomi dalykai: ryšio linijos;  informacijos perdavimo sistemos; duomenų perdavimo technologijos; elektronikos praktika, baigiamoji praktikos, vadovavimas BP
Elektroninis paštas: j.civilis@eif.viko.lt
Papildoma informacija: Telekomunikacijų laboratorijos vedėjas

Regina Čenienė
Kvalifikacinis laipsnis: lektorė
Dėstomi dalykai: filosofija; sociologija
Elektroninis paštas: r.ceniene@eif.viko.lt

Valentina Dubovskaja
Kvalifikacinis laipsnis: lektorė
Dėstomi dalykai: kompiuterių tinklai, kompiuterių tinklų ir informacijos sauga, vadovavimas BP
Elektroninis paštas: v.dubovskaja@eif.viko.lt

Edmuntas Garla
Kvalifikacinis laipsnis: lektorius
Dėstomi dalykai: kompiuterių tinklų projektavimas ir diegimas; kompiuterinė technika; kompiuteriai ir jų tinklai; duomenų perdavimo technologijos; baigiamoji, kompiuterių tinklų diegimo praktikos, vadovavimas BP
Elektroninis paštas: e.garla@eif.viko.lt
Papildoma informacija: Kompiuterių tinklų laboratorijos vedėjas

Elena Gasiūnienė
Kvalifikacinis laipsnis: lektorė
Dėstomi dalykai: prieigos tinklų technologijos; intelektualieji tinklai; telekomunikacijų tinklų projektas, vadovavimas BP
Elektroninis paštas: e.gasiuniene@eif.viko.lt
Papildoma informacija: katedros vedėja

Elvyra Leskauskaitė
Elektroninis paštas: e.leskauskaite@eif.viko.lt
Papildoma informacija: administratorė

Stasė Levickienė
Kvalifikacinis laipsnis: lektorė
Dėstomi dalykai: aplinkos ir žmonių sauga
Elektroninis paštas: s.levickiene@mtf.viko.lt

Lida Liubauskienė
Kvalifikacinis laipsnis: lektorė
Dėstomi dalykai: vadyba
Elektroninis paštas: l.liubauskiene@eif.viko.lt

Leslav Mažeiko
Kvalifikacinis laipsnis: lektorius
Dėstomi dalykai: kompiuterių tinklai; kompiuterių tinklų administravimas, kompiuterių technika, profesinė praktika, vadovavimas BP
Elektroninis paštas: l.mazeiko@eif.viko.lt

Dalė Neverbickaitė
Kvalifikacinis laipsnis: asistentė
Dėstomi dalykai: komunikavimo pagrindai, kokybės vadyba
Elektroninis paštas: d.neverbickaite@eif.viko.lt
Papildoma informacija: Studijų skyriaus specialistė

Rasa Tuzikienė
Kvalifikacinis laipsnis: lektorė
Dėstomi dalykai: mikroprocesoriai; kompiuteriai ir jų sandara; programuojamieji loginiai valdikliai, vadovavimas BP
Elektroninis paštas: r.tuzikiene@eif.viko.lt
Papildoma informacija: Mikroprocesorių laboratorijos vedėja

Anželika Slimanavičienė
Kvalifikacinis laipsnis: lektorė
Dėstomi dalykai: vadyba, rinkodara, profesinė etika
Elektroninis paštas: a.slimanaviciene@viko.lt

Jolita Vasaitienė
Kvalifikacinis laipsnis: lektorė
Elektroninis paštas: j.vasaitiene@eif.viko.lt
Papildoma informacija: vaiko priežiūros atostogose

Mokslo taikomoji veikla

Leidiniai:

 • Bražiūnas, Gintautas; Gasiūnienė, Elena. Signalų kodavimo technologijos. Vilnius, 2006. 107 p. ISBN 955-519-72-X.
 • Garla, Edmuntas; Dubovskaja, Valentina. Kompiuterių tinklų projektavimas. Vilnius, 2008. 237 p. ISBN 978-9955-519-82-9.
 • Garla, Edmuntas. Telekomunikacijų sistemos ir tinklai. Vilnius, 2008. 150 p. (elektroninė versija).
 • Gasiūnienė, Elena. Telekomunikacijų tinklų signalizacijos sistemos. Vilnius, 2001. 152 p. ISBN 9986-820-18-9.
 • Jurjevas, Andrejus. Skaitmeniniai įtaisai. Vilnius, 2008. 150 p. (elektroninė versija).
 • Jurjevas, Andrejus. Kompiuterių tinklai. Vilnius, 2008. 144 p. (elektroninė versija).
 • Tuzikienė, Rasa. Mikroprocesoriai. Vilnius, 2008. 2 kreditai (elektroninė versija).
 • Tuzikienė, Rasa. Kompiuterių technika. Vilnius, 2008. 2 kreditai (elektroninė versija).
 • Tuzikienė, Rasa. Programuojamieji loginiai valdikliai. Vilnius, 2008. 2 kreditai (elektroninė versija).

Tyrimai:

 • Anupras Pažemeckas, Edmuntas Garla. Didelės raiškos vaizdo perdavimo WiMAX tinklu tyrimas. Tarptautinė studentų mokslinė konferencija,, Telekomunikacijos ir elektronika“. Kauno technologijos universitetas, 2011-06-07.
 • Garla, Edmuntas. Lietuviško Saulės aktyvaus namo problematika. Vilnius, 2010.
 • Jurjevas, Andrejus. Modeliavimo programų paketų tinkamumo organizuojant IT studijų procesą tyrimas. 2010.
 • Jurjevas, Andrejus. Informacijos paieškos būdai. Vilnius, 2010.

Straipsniai:

 • DAUKŠEVIČ, Jelena; VASAITIENĖ, Jolita; ŽVINYTĖ, Laura. Studentų matematikos lankomumo ir pažangumo rodiklių analizė. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. VIII respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilniaus kolegija. 2015m. p. 19-24, ISSN 2029-2279.
 • Э. ГАРЛА, доц. Г. БРАЖЮНАС, доц. А. ЮРЬЕВАС ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМУЛЯЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ современные средство связи: материалы XIX международой нау-техн. Конф.14-15 акт. 2014 г. Минск: УОВГКС ISBN 978-985-7061-37-2
 • Edgardas Balsevičius, Edmuntas Garla. 4G tinklo tyrimas testuojant Omnitel Vilniaus 124 bazinę stotį. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. Vilniaus kolegija, 2015 – 110 p. ISSN 2029-2279
 • Edmuntas Garla. WLAN įrangos galimybių Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete tyrimas. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei.  Vilniaus kolegija, 2014 ISSN -2029-2279
 • Bražiūnas, G., Garla, E., Jurjevas, A. Simuliacinių kompiuterinių programų taikymo ypatumai dėstant kompiuterinių tinklų dalyką. V respublikinė mokslinė–praktinė konferencija ,,Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2012 – 116 p. ISSN 2029 – 2279.
 • Baltušis, T. Vadovas Garla, Edmuntas. Standartų 802.11g ir 802.11n tyrimas. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 978-9955-25-655-7.
 • Čirkovas, V. Vadovas Garla, Edmuntas.. Maršrutizatoriaus Linksys WRT54GL galimybės ir našumas. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 978-9955-25-655-7.
 • Garla, Edmuntas. Lietuviško Saulės aktyvaus namo problematika. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. Respublikinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: UAB ,,CIKLONAS“, 2010.
 • Jurjevas, Andrejus. Informacijos paieškos būdai ir rezultatai. [atspausdintas leidinyje „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. III respublikinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys.“ Vilnius, 2010.
 • Minderis, Jonas, TK07A gr. Vadovas Čivilis, Jonas. Vilniaus kolegija, Elektronikos ir informatikos fakultetas. Sumontuoto optinio kabelio kokybės tyrimas. Research of Quality of Optical Networks. Telekomunikacijos ir elektronika-2010. Tarptautinės studentų mokslinės konferencijos programa ir pranešimų medžiaga. Kaunas: Kauno technologijos universitetas 2010. ISBN 978-9955-25-792-9.
 • Liubauskienė, Lida, Mychno, Jaroslavas. Studentų profesinė savikliova. Iš „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“, VI respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, Vilnius: Vilniaus kolegija, 2013, p. 54-63. ISSN 2029-2279

Atnaujinta 16-09-22