Nuolatinių studijų planas įstojusiems 2017 m., 2016 m.

STUDIJŲ PLANAS
Įstojusiems 2017, 2016 metais
ELEKTRONIKOS INŽINERIJA (EI)
Nuolatinės studijos
D – studijos organizuojamos darbo dienomis
S – studijos organizuojamos sesijomis
Semestras Dalyko pavadinimas Kreditų skaičius (ECTS) Vertinimo forma*
Pirmas kursas
1 Anglų kalba 3 E
1 Fizika 6 E
1 Matematika 5 E
1 Elektrotechnika 6 E
1 Elektroninių įtaisų programavimas 3 P (SD)
1 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 4 P (SD)
1 Elektronikos praktika 3 P (SD)
Iš viso I semestre: 30
2 Anglų kalba 3 E
2 Specialybės kalba 3 P (SD)
2 Matematika 5 E
2 Elektronika 7 E
2 Signalai ir grandinės 6 E
2 Virtualieji elektronikos instrumentai 3 P (SD)
2 Kompiuterinių projektavimo priemonių praktika 3 P (SD)
Iš viso II semestre: 30
Iš viso pirmame kurse: 60
Antras kursas
3 Filosofija / Sociologija  ap * 3 P (SD)
3 Tikimybių teorija ir statistika 3 E
3 Analoginiai įtaisai 6 E (KP)
3 Skaitmeniniai įtaisai 6 E (KP)
3 Elektromagnetinės bangos ir antenos 3 E
3 Programavimas C kalba 6 P (SD)
3 Elektroninių įtaisų programavimo praktika 3 P (SD)
Iš viso III semestre: 30
4 Aplinkos ir žmonių sauga 3 P (SD)
4 Mikroprocesoriai ir valdikliai 6 E
4 Skaitmeninis signalų apdorojimas 3 E
4 Matavimai ir metrologijos pagrindai 3 P (SD)
4 Telekomunikacijų sistemos 6 E
4 EA projektavimas ir gamyba 6 E (KP)
4 Elektroninių matavimų praktika 3 P (SD)
Iš viso IV semestre: 30
Iš viso antrame kurse: 60
Trečias kursas
Specializacija – Elektroninės sistemos
5 Teisė 3 P (SD)
5 Vadyba 3 E
5 Automatikos sistemos 3 E
5 Kompiuterių sistemos 3 E
5 Garso ir vaizdo technologijos 6 E
5 LPD 1 * 3 P (SD)
5 LPD 2 3 P (SD)
Iš viso V semestre: 24
   
6 Ekonomika 6 E
6 Elektroninė aparatūra ir jos techninė priežiūra 6 E
6 Saugos elektroninės sistemos 3 E
6 Elektroninių sistemų projektas 3 P (SD)
6 LPD 3 3 P (SD)
6 LPD 4 3 P (SD)
6 Profesinė praktika 12 P (SD)
Iš viso VI semestre: 36
Iš viso trečiame kurse: 60
Specializacija – Mechatroninės sistemos
5 Teisė 3 P (SD)
5 Vadyba 3 E
5 Automatikos sistemos 3 E
5 Kompiuterių sistemos 3 E
5 Procesų vizualizavimas 3 P (SD)
5 Programuojami loginiai valdikliai 3 E
5 LPD 1 * 3 P (SD)
5 LPD 2 3 P (SD)
Iš viso V semestre: 24
6 Ekonomika 6 E
6 Mechatronikos sistemos 6 E
6 Robotika 3 E
6 Mechatronikos sistemų projektas 3 P (SD)
6 LPD 3 3 P (SD)
6 LPD 4 3 P (SD)
6 Profesinė praktika 12 P (SD)
Iš viso VI semestre: 36
Iš viso trečiame kurse: 60
Ketvirtas kursas
7 Baigiamoji praktika 15 P (SD)
7 Baigiamasis darbas (projektas) 15 Gynimas KK
Iš viso VII semestre: 30
Iš viso: 210
Laisvai pasirenkamieji dalykai
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Kūno kultūra 1 3 P (SD)
Kūno kultūra 2 3 P (SD)
Profesinė anglų kalba (C1) 3 P (SD)
Profesinė anglų kalba (C2) 3 P (SD)
Vokiečių kalba 1 3 P (SD)
Vokiečių kalba 2 3 P (SD)
Profesinė etika 3 P (SD)
Kultūros istorija 3 P (SD)
Komunikavimo pagrindai 3 P (SD)
Iškalba 3 P (SD)
Studijų krypties dalykai
Marketingas 3 P (SD)
Kokybės vadyba 3 P (SD)
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 P (SD)
Mikrobangų technika 3 P (SD)
Apskaitos pagrindai 3 P (SD)
Kompiuterių tinklai 3 P (SD)
Judriojo ryšio tinklai 3 P (SD)
PID reguliatoriai 3 P (SD)
Matavimų automatizavimo sistema LabView 3 P (SD)
MATLAB elektronikoje 3 P (SD)
Skaitmeniniai signalų procesoriai (DSP) 3 P (SD)
Operacinės sistemos 3 P (SD)
Projektų valdymas 3 P (SD)
Lazerių technologijos 3 P (SD)
Automobilių elektronikos sistemos 3 P (SD)
* Vertinimo formos: E – egzaminas; P (SD) – projektas (savarankiškas darbas); KP – kursinis projektas; gynimas KK – kvalifikavimo komisijoje
* ap – alternatyviai pasirenkamas dalykas
* LPD – laisvai pasirenkamas dalykas