PATVIRTINTA

Elektronikos ir informatikos fakulteto

dekano įsakymu 2016.12…..

Vilniaus kolegija

Elektronikos ir informatikos fakultetas

LAIKU NEATLIKTŲ AR NEIGIAMAI ĮVERTINTŲ TARPINIŲ ATSISKAITYMŲ SĄLYGOS

Laiku neatliktų ar neigiamai įvertintų tarpinių atsiskaitymų sąlygos parengtos vadovaujantis Vilniaus kolegijos (toliau vadinama VK) studijų tvarka, VK Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašu ir kitais VK norminiais dokumentais.

  1. Tarpinių atsiskaitymų, išskyrus egzaminą, preliminarias datas dėstytojas skelbia pirmąją dalyko (modulio) studijų savaitę. Tarpinių atsiskaitymų perlaikymų datas skelbia semestro eigoje, bet ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tarpinio atsiskaitymo perlaikymo. Visas datas dėstytojas privalo paskelbti ir Moodle sistemoje.
  2. Pakeitęs tarpinio atsiskaitymo ar perlaikymo datą, dėstytojas privalo informuoti studentus ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki naujos atsiskaitymo datos.
  3. Tarpinių atsiskaitymų įvertinimus, laikydamasis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, dėstytojas privalo paskelbti studentams Moodle aplinkoje.
  4. Studentas gali laikyti egzaminą arba ginti dalyko ar modulio projektą neturėdamas visų tarpinių atsiskaitymų teigiamo įvertinimo.
  5. Laiku neatliktą ar neigiamai įvertintą tarpinį atsiskaitymą semestro eigoje, dėstytojo nurodytais terminais, leidžiama vieną kartą perlaikyti nemokamai. Po šio perlaikymo neatsiskaitytas (studentui neatvykus ar gavus neigiamą įvertinimą) tarpinis atsiskaitymas tampa AKADEMINE SKOLA.
  6. Jei studentas turi studijuojamo dalyko ar modulio bent vieno  tarpinio atsiskaitymo akademinę skolą – nevedamas dalyko ar modulio BV (baigiamasis įvertinimas).
  7. Akademinę skolą galima perlaikyti sumokėjus nustatyto dydžio įmoką (ST, 20.2 punktas) skolų laikymo tvarkaraštyje nustatytomis datomis.