Informacijos sistemos

Akredituota iki 2018 m. birželio 30 d.

VALSTYBINIS KODAS 653E10002
STUDIJŲ KRYPTIS Informatikos mokslai
Informacijos sistemos
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS, KVALIFIKACIJA Informatikos mokslų profesinis bakalauras
SPECIALIZACIJOS Informacijos sauga
IT paslaugų valdymas
STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinė, 3,5 metų

Nuolatinės studijos organizuojamos:
– dieniniu tvarkaraščiu (NL(D)), kai studijos vyksta darbo dienomis,
– sesijiniu tvarkaraščiu (NL(S)), kai studijos vyksta sesijomis.

STUDIJŲ APIMTIS KREDITAIS 210
PROGRAMOS TIKSLAS Studijų programos Informacijos sistemos tikslas – parengti kvalifikuotus informacijos sistemų saugos, IT paslaugų valdymo specialistus, gebančius, pagal specializaciją, užtikrinti organizacijų informacijos sistemų saugų funkcionavimą, priežiūrą bei palaikymą, atlikti sisteminę organizacijų veiklos analizę, valdyti organizacijos IT paslaugas, siūlyti organizacijų informacijos sistemų modernizavimo sprendimus, siekiant užtikrinti efektyvią organizacijų veiklą, parengti informacijos sistemų kūrimo, plėtojimo, modernizavimo, auditavimo projektus ir vadovauti juos įgyvendinant.
STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI 1.1 Taikyti šiuolaikines informacijos paieškos ir atrankos, pagal suformuluotas užklausas, sistemas.
1.2 Atlikti skirtingų informacijos šaltinių analizę konkrečiu aspektu, įvertinti jos patikimumą, etiškai cituoti.
2.1 Gebėti savarankiškai, disciplinuotai studijuoti, tobulinti savo žinias, kelti kvalifikaciją.
2.2 Įvertinti ir prisitaikyti prie veikos, technologinių pokyčių.
2.3 Gebėti planuoti darbus ir užtikrinti jų įgyvendinimą.
3.1 Derinti savo ir kitų darbo grupės narių veiklą, siekiant bendro veiklos tikslo.
3.2 Bendrauti valstybine bei užsienio kalbomis, dirbti daugiakultūrėje aplinkoje.
3.3 Logiškai mąstyti, priimti argumentuotus sprendimus.
4.1 Žinoti informatikos pagrindines sąvokas, principus, kompiuterinių sistemų klasifikaciją, teorines prielaidas, susijusias su informacijos sistemomis.
4.2 Žinoti operacinių sistemų paskirties, veikimo, saugaus eksploatavimo principus.
4.3. Žinoti duomenų struktūrų ir algoritmų naudojimo principus, naudoti kuriant programinius sprendimus.
4.4 Analizuoti organizacijos dalykinės veiklos sritį ir parengti informacijos sistemos techninę specifikaciją, ekonomiškai ją pagrįsti.
4.5 Projektuoti, realizuoti ir testuoti atitinkamoje programinėje aplinkoje programų struktūras, žmogaus ir kompiuterio sąveiką, atitinkančią IS reikalavimus.
4.6 Žinoti IT projektų valdymo principus ir gebėti juos taikyti.
4.7 Valdyti organizacijos informacijos sistemų diegimą, testavimą ir eksploatavimą.
4.8 Valdyti įmonės įvaizdžio, internetinių paslaugų pateikimą pasauliniame žiniatinklyje.
5.1 Žinoti duomenų modeliavimo, duomenų bazių ir jų valdymo principus.
5.2 Projektuoti, kurti ir eksploatuoti organizacijos duomenų bazes.
5.3 Planuoti, administruoti duomenų bazių diegimą ir eksploatavimą.
6.1 Žinoti bendrus informacinių sistemų saugos užtikrinimo principus ir lygius. (specializacija – Informacijos sauga)
6.2 Žinoti operacinių sistemų ir kompiuterinių tinklų saugos principus, užtikrinti jų įgyvendinimą. (specializacija – Informacijos sauga)
6.3 Vykdyti informacijos sistemų saugos stebėseną, analizuoti galimas saugos grėsmes, parinkti reikalingas saugos priemones pagal grėsmes. (specializacija – Informacijos sauga)
7.1 Žinoti IT paslaugų valdymo principus, procesinio valdymo paradigmą remiantis ITIL. (specializacija – IT paslaugų valdymas)
7.2 Žinoti veiklos procesų modeliavimo principus, projektuoti ir analizuoti veiklos procesus.
7.3 Parinkti, įdiegti, integruoti ir eksploatuoti IT paslaugų tarnybų bei kitas verslo valdymo sistemas. (specializacija – IT paslaugų valdymas).
ĮGYTI GEBĖJIMAI Informacijos sistemų krypties gebėjimai:

 • kurti ir eksploatuoti organizacijų IS
 • projektuoti, organizuoti ir valdyti informacijos paslaugų verslą
 • modeliuoti, administruoti organizacijų informacinių sistemų duomenų bazes
 • rengti ir valdyti IT projektus
 • integruoti, taikyti el. verslo sistemas organizacijų IS

Pasirinktos specializacijos įgyti gebėjimai:

 • Informacijos sistemų Informacijos saugos specialistas gebės ne tik suprojektuoti saugią įmonės informacijos sistemą, bet ir pritaikyti egzistuojančias informacijos sistemas organizacijų poreikiams, atlikti jų auditą, įdiegti ir palaikyti informacijos saugos incidentų tyrimo ir užkardymo priemones, ir, esant reikalui, konsultuoti saugos klausimais.
 • Informacijos sistemų IT paslaugų valdymo specialistas gebės projektuoti, analizuoti, parinkti ir įdiegti IT paslaugų valdymo sistemas, užtikrinant jų atitikimą organizacijos teikiamoms ir palaikomoms IT paslaugoms, konsultuoti klientus teikiamų IT paslaugų klausimais, vykdyti veiklą remiantis ITIL procesinio valdymo gerąja praktika.
STUDIJŲ PLANAI
Nuolatinės studijos

Nuolatinės studijos (sesijinės)

Įstojusiems 2017 m.
PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS Informacijos sistemų Informacijos saugos specialistas gebės ne tik suprojektuoti saugią įmonės informacijos sistemą, bet ir pritaikyti egzistuojančias informacijos sistemas organizacijų poreikiams, atlikti jų auditą, įdiegti ir palaikyti informacijos saugos incidentų tyrimo ir užkardymo priemones, ir, esant reikalui, konsultavimą saugos klausimais.

Informacijos sistemų IT paslaugų valdymo specialistas gebės projektuoti, analizuoti, parinkti ir įdiegti IT paslaugų valdymo sistemas, užtikrinant jų atitikimą organizacijos teikiamoms ir palaikomoms IT paslaugoms, konsultuoti klientus teikiamų IT paslaugų klausimais, vykdyti veiklą remiantis ITIL procesinio valdymo gerąja praktika.

Socialiniai partneriai: SEB paslaugų teikimo centras, UAB „Dagos technologijos“, UAB BAIP, UAB Alna Software, IBM Lietuva.

 

VALSTYBINIS KODAS 653E10002
KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA INFORMACIJOS SISTEMOS
Nuolatinių studijų planas
Ištęstinių studijų planas (įstojusiems iki 2013 metų)
STUDIJŲ SRITIS Technologijų mokslai
STUDIJŲ KRYPTIS Informatikos inžinerija
STUDIJŲ FORMOS IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Nuolatinės studijos organizuojamos:
– dieniniu tvarkaraščiu (NL(D)), kai studijos vyksta darbo dienomis,
– sesijiniu tvarkaraščiu (NL(S)), kai studijos vyksta sesijomis
STUDIJŲ APIMTIS 210 kreditų
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS Informatikos inžinerijos profesinis bakalauras
BAZINIS IŠSILAVINIMAS Vidurinis
STUDIJOS BAIGIAMOS Baigiamojo darbo rengimu ir gynimu
STUDIJŲ TIKSLAS Pagrindinis studijų tikslastikslas – parengti šiuolaikinio lygio specialistus, sugebančius užtikrinti organizacijų informacijos sistemų funkcionavimą, atlikti sisteminę organizacijų veiklos analizę, valdyti organizacijos duomenis bei informaciją, siūlyti organizacijų informacijos sistemų modernizavimo, siekiant užtikrinti efektyvią organizacijų veiklą, sprendimus, parengti informacijos sistemų plėtimo bei modernizavimo projektus ir vadovauti juos įgyvendinant
STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI
 • analizuoti organizacijos dalykinės veiklos sritį ir nustatyti IS kūrimo tikslus
 • parengti reikalavimų organizacijos IS specifikaciją
 • parengti organizacijos IS projektą
 • valdyti organizacijos IS diegimą ir eksploatavimą
 • konsultuoti, mokyti organizacijos personalą IS naudojimo klausimais
 • projektuoti ir realizuoti atitinkamoje programinėje aplinkoje programų struktūras, atitinkančias IS reikalavimus
 • sukurti organizacijos valdymo struktūrą ir ją pagrįsti
 • taikyti tikslinio valdymo principus ir elementus, kurti ir taikyti kokybės valdymo sistemą
 • išskirti loginio sprendimo modelio objektus, jų atributus, tarpusavio ryšius, įvertinti ir parinkti modelio organizavimo programines priemones
 • planuoti, administruoti duomenų bazių diegimą ir eksploatavimą
 • gebėti kurti ir specifikuoti IT projektus
 • žinoti IT projektų valdymo taisykles ir gebėti jas taikyti
 • įvertinti ir parinkti kompiuterių tinklų, telekomunikacijų technologinius sprendimus
 • administruoti organizacijos kompiuterių tinklą
 • pagrįsti el. verslo elementų integravimo organizacijos IS tikslingumą
 • kurti, modifikuoti ir diegti el. verslo elementus, daugialypės terpės sprendimus
 • valdyti įmonės įvaizdžio pateikimą pasauliniame žiniatinklyje
 • gebėti taikyti šiuolaikines informacijos paieškos ir atrankos pagal suformuluotus požymius sistemas
 • gebėti atlikti skirtingų informacijos šaltinių analizę konkrečiu aspektu
 • gebėti savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją, apibrėždami tobulintinas kompetencijas ir panaudodami šiuolaikines informacijos technologijas
 • gebėti nustatyti, kokių sričių žinios yra būtinos vykdant konkrečią praktinę užduotį
 • gebėti pasirinkti reikalingas žinių taikymo priemones ir metodus
 • gebėti derinti savo ir kitų darbo grupės narių veiklą, siekiant bendro veiklos tikslo
 • gebėti taikyti informacinių ir komunikacinių technologijų grupinio darbo priemones
Bendrieji koleginių studijų dalykai Užsienio kalba (anglų k.), Specialybės kalba, Aplinkos ir žmonių sauga, Vadyba, Filosofija, Sociologija, Ekonomika, Teisė
Studijų krypties dalykai Informacinės technologijos, Informacijos valdymo pagrindai, Duomenų bazių projektavimas, Matematika, Fizika, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Programavimas, Diskrečioji matematika, Tikimybių teorija ir matematinė statistika, Operacinės sistemos, Algoritmai ir duomenų struktūros, Kompiuterijų tinklai ir telekomunikacijos, Organizacijų komunikacijos, Psichologija, Informacijos sistemos, Duomenų bazės ir sistemos , Hipertekstinės sistemos ir internetinės technologijos, Informacijos sistemų projektavimas (KD), Klientų informacijos valdymo technologijos, Atviroji programinė įranga, Informacijos sistemų patikimumas ir testavimas, Verslo valdymo sistemos, Projektų rengimas ir valdymas, Elektroninė komercija, Kurso projektas
Praktikos Informacinių technologijų praktika, Informacijos valdymo praktika, Duomenų bazių ir programavimo praktika, Informacijos sistemų projektavimo praktika,  Profesinė praktika, Baigiamoji praktika
Laisvai pasirenkamieji dalykai Kultūros istorija, Vokiečių kalba 1, Vokiečių kalba 2, Antreprenerystė ir aktyvioji vadyba, Kokybės vadyba, Iškalba, Kūno kultūra, Žmogaus ir kompiuterio sąsaja, Programų priežiūra ir tobulinimas, Įmonės vidaus auditas, Logistika, Verslo etika; Kiti dalykai: Taikomųjų tyrimų metodologija, Elektrotechnika, Finansų apskaitos pagrindai
ĮGYTI GEBĖJIMAI
 • kurti ir eksploatuoti organizacijų IS
 • projektuoti, organizuoti ir valdyti informacijos paslaugų verslą
 • modeliuoti, administruoti organizacijų informacinių sistemų duomenų bazes
 • rengti ir valdyti IT projektus
 • kurti ir valdyti organizacijos IS kompiuterių tinklą
 • integruoti, taikyti el. verslo sistemas organizacijų IS
ROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS Absolventai galės dirbti ir vadovauti atitinkamiems padaliniams šiose profesinės veiklos srityse: organizacijų veiklos sisteminė analizė ir organizavimas, informacijos sistemų kūrimas ir eksploatavimas, informacijos valdymas, vadovavimas IT projektams, kompiuterių tinklų ir telekomunikacijų taikymas organizacijų IS, sistemų plėtra ir integracija

Atnaujinta 16-06-20