Studento atmintinė

STUDENTO ATMINTINĖ
Sveikiname pasirinkusius profesinio bakalauro studijas Elektronikos ir informatikos fakultete.
Linkime jums turiningų ir prasmingų studijų metų!

Studente, čia rasi svarbiausią informaciją.

STUDIJŲ KALENDORIUS – tai kalendorius, kuriame skelbiamos svarbiausios studijų proceso datos. Rasi čia.

STUDIJŲ GRAFIKAS – tai savarankiškas kiekvieno fakulteto dokumentas, sudaromas vieniems studijų metams, tvirtinamas fakulteto dekano. Jame skelbiami studijų terminai: kontaktinio darbo savaitės, mokomųjų, profesinių ir baigiamųjų praktikų laikotarpiai, egzaminų sesijos, atostogų datos. Rasi čia ir čia.

ROTACIJA – tai finansavimo peržiūrėjimas.
Rotacija vykdoma kasmet. Jeigu valstybės finansuojamo studento atitinkamo studijų laikotarpio bendras studijų rezultatų vidurkis yra daugiau kaip 20 % mažesnis nei atitinkamo laikotarpio tos pačios programos tos pačios studijų formos ir to paties kurso bendras studijų rezultatų vidurkis, studentas netenka valstybės finansavimo.
Rotacija fakultete vykdoma ir jos rezultatai skelbiami ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. (pavasario semestro rezultatai) ir ne vėliau kaip iki vasario 15 d. (rudens semestro rezultatai). Daugiau informacijos rasi čia .

VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ VIETŲ UŽĖMIMAS
Į atsiradusią laisvą valstybės finansuojamą vietą valstybės nefinansuojami studentai gali pretenduoti jeigu pastarąjį semestrą baigė be akademinių skolų. Prašymą dekano vardu reikia pateikti iki vasario 1 d. (pasibaigus rudens sem.) ir iki liepos 1 d. (pasibaigus pavasario sem.) į 325 kab.

EGZAMINAI, PROJEKTŲ GYNIMAS, KITI ATSISKAITYMAI
Paskaitų ir egzaminų tvarkaraščiai – sudaromi kiekvienam semestrui ir skelbiami fakulteto internetiniame puslapyje ne vėliau kaip savaitė iki semestro ar egzaminų sesijos pradžios.
Studente, egzaminus laikysi pagal dekano patvirtintą egzaminų sesijos tvarkaraštį. Jeigu egzaminas nenumatytas, dalyko studijos baigiamos savarankiškai parengto projekto gynimu iki egzaminų sesijos pradžios.
Jei atsitiko nelaimė ar dėl kitos svarbios priežasties negali atvykti į egzaminą ar savarankiško projekto gynimą, pirmiausia turi apie tai pranešti fakulteto studijų skyriui. Paskui gali prašyti dekaną pratęsti atsiskaitymo trukmę, bet ne ilgiau kaip 2 savaitės iki naujos egzaminų sesijos pradžios (Vilniaus kolegijos studijų tvarka (toliau – ST) p. 30.4)

STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMAS
Studijų rezultatų vertinimo tvarką ir principus nustato Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas .
Studente, tavo žinios, gebėjimai ir pasiekimai vertinami kaupiamuoju vertinimu. Tarpiniai atsiskaitymai yra privalomi. Jų skaičius priklauso nuo dalyko (modulio) apimties ir siekiamų tikslų. Laikyti egzaminą arba ginti projektą galėsi tik gavęs teigiamus visų tarpinių atsiskaitymų vertinimus. Egzamino ar savarankiško darbo (projekto) įvertinimą, dėstytojai paskelbia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, neįskaitydami egzamino laikymo ar savarankiško darbo gynimo dienos.

APELIACIJOS
Jeigu nesutinki su dėstytojo įvertinimu, turi teisę ,,ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo įvertinimo paskelbimo pateikti apeliaciją dekanui” (ST, p. 30.5 ). Specialiai sudaryta komisija nagrinės tavo motyvuotai parašytą prašymą.

AKADEMINIŲ SKOLŲ LIKVIDAVIMAS
Dėmesio! Leidžiama perlaikyti ne daugiau kaip 15 studijų kreditų apimties akademines skolas. Per vieną savaitę pasibaigus egzaminų sesijai skolas gali laikyti nemokamai (žiūr. Studijų kalendorių).
Jei to padaryti nepavyko, tampi tikru skolininku. Skolas likviduoti privalai per pirmą naujojo semestro mėnesį, tačiau jau reikės sumokėti nustatyto dydžio įmoką. Per antrą naujojo semestro savaitę Studijų skyriuje, pateikęs mokėjimo kvitą, galėsi pasiimti akademinių skolų lapelį ir skolas laikysi skolų laikymo tvarkaraštyje skelbiamomis datomis. Tvarkaraštį rasi čia
Viską atlikęs laiku, akademinių skolų lapelį turi grąžinti studijų skyriui (325, 331, 333 kab.). Skolų laikymo terminas gali būti pratęstas tik pateikus argumentuotą prašymą. (ST, p. 31.4 )

AKADEMINIS MOBILUMAS
Gali keisti studijų programą ir studijų tvarkaraštį.
Supratęs, kad pasirinkai ne tą studijų programą, gali pasirinkti studijuoti tau labiau patinkančią, jeigu norimoje studijuoti programoje yra laisvų vietų. Tai galėsi padaryti tik baigęs pirmąjį semestrą ir neturėdamas skolų. Apie savo ketinimus turi pranešti studijų skyriui ne vėliau kaip likus 10 dienų iki naujo studijų semestro pradžios. Smulkiau apie reikalavimus gali paskaityti Studijų tvarkos VI skyriuje Akademinis mobilumas .
Gali keisti studijų tvarkaraštį. Jeigu tau netinka dieninis tvarkaraštis – gali pasirinkti studijas pagal sesijinį tvarkaraštį. Turi kreiptis į studijų skyriaus vedėją, pateikti motyvuotą prašymą ir pasirašyti Susitarimą.

STUDIJŲ REZULTATŲ ĮSKAITYMAS
Jeigu studijavai kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje ir turi studijų pažymėjimą ar diplomą, turimi rezultatai gali būti įskaityti, kaip atitinkantys tavo studijuojamos studijų programos formaliuosius ir dalykinius rezultatus. Prašymą, studijų pažymėjimą ar diplomo bei diplomo priedėlio kopijas ir studijuotų dalykų aprašus turi pateikti studijų skyriaus vedėjui (325 kab.) iki rugsėjo 15 d. Plačiau apie dalykų rezultatų įskaitymą gali paskaityti čia .

SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS
Nuo antrojo semestro tu gali gauti bazinę (1 BSI) skatinamąją stipendiją, jeigu tavo semestro studijų rezultatas (svertinis vidurkis) ne mažesnis negu to semestro svertinis vidurkis, kuris yra suderintas su fakulteto studentų atstovybe ir patvirtintas dekano įsakymu. Jeigu tavo semestro rezultatų vidurkis ne mažesnis negu 9,5 – tau bus paskirta padidinta (3 BSI) stipendija.
O jei būsi aktyvus EIF bendruomenės narys, dalyvausi olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose, organizuosi renginius, būsi SA narys ar grupės seniūnas – gali būti premijuotas. Ištikus bėdai, kreipkis ir būsi išgirstas – tu gali tikėtis vienkartinės socialinės išmokos.

SOCIALINĖS STIPENDIJOS
Socialines stipendijas skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas. Sek informaciją internete (Studijų fondo, Kolegijos ir fakulteto internetiniuose puslapiuose), pildyk anketą ir pateik reikiamus dokumentus. Nepražiopsok! Visa tai padaryti reikia tiksliai per nurodytą laikotarpį.

PARAMA NEĮGALIESIEMS
Studentai, turintys neįgalumą (45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį) turi teisę kiekvieną mėnesį gauti 50 proc.(52,50 €) valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinę išmoką specialiesiems poreikiams tenkinti. Studijuodami valstybės nefinansuojamoje vietoje dar ir 3,2 BSI (121,60 €) dydžio tikslinę išmoką už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti. Kiekvieno semestro pradžioje neįgalieji turi kreiptis į fakulteto studijų skyriaus vedėją ir pateikti prašymą ir neįgaliojo pažymėjimo kopiją, asmens tapatybės kortelę arba pasą.

VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS
Tu turi teisę gauti Valstybės remiamą paskolą:

 • paskolą studijų kainai sumokėti, jeigu studijuoji valstybės nefinansuojamoje vietoje (maksimali paskolos suma ne didesnė už vienerių metų studijų kainą;
 • paskolą gyvenimo išlaidoms (iki 1900 €). Ši paskola išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1d. į tavo asmeninę sąskaitą.

Kiekvienais mokslo metais gali kreiptis dėl naujos paskolos.
Paskolos grąžinimo pradžia – praėjus metams po studijų baigimo ar nutraukimo;

 • paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų;
 • palūkanos pradedamos mokėti iš karto po pirmosios paskolos dalies išmokėjimo, mokamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos.

Nustatytos formos prašymą galėsi pildyti internete (http://www.vsf.lt/) kai tik bus paskelbta dokumentų pildymo pradžia. Jei esi suinteresuotas, sek fakulteto informaciją.

MOKĖJIMAS UŽ STUDIJAS (Įmokos)
Jeigu už savo studijas moki pats (studijuoji valstybės nefinansuojamoje vietoje), studijų kainą turi sumokėti per pirmąsias 30 naujo semestro dienų. Tai įrašyta tavo pasirašytoje studijų sutartyje. Tačiau, jeigu kreipsiesi į studijų skyrių, nurodydamas svarbias priežastis, semestro studijų kainą gali būti leista mokėti dalimis. Jeigu laiku nesumokėsi, būsi braukiamas iš studentų sąrašų ir tavo duomenys bus perduoti skolų išieškojimo tarnyboms! Pasistenk, kad taip neatsitiktų. O jeigu ketini imti paskolą studijų kainai sumokėti, per 14 naujojo semestro dienų turi apie tai pranešti studijų skyriui, t.y. parašyti prašymą dėl studijų kainos mokėjimo atidėjimo.

BENDRABUTIS
Pirmakursiai į bendrabutį registruojasi pasirašydami studijų sutartis. Nustatytą pradinį bendrabučio nuomos mokestį turėsi sumokėti iš karto, kai pildysi prašymą gyventi bendrabutyje.
Jeigu jau esi bendrabučio gyventojas, atsimink, jog susimokėti turi kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. Gyvensi bendrabutyje iki mokslo metų pabaigos (birželio 30 dienos).
Per vasaros atostogas, esant galimybei, gali gyventi bendrabutyje, mokėdamas 52 € per mėnesį.
Mokesčių už bendrabutį kainoraštį rasti čia .

BIBLIOTEKA
Norint naudotis bibliotekos fondais, būtinai turi turėti Lietuvos studento pažymėjimą (LSP). Turėdamas LSP gali naudotis visų Kolegijos fakultetų bibliotekų paslaugomis. Knygas privalai saugoti, o baigdamas studijas privalai jas grąžinti. Daugiau informacijos rasi čia.

PAŽYMA APIE STUDIJAS
Pažymą, patvirtinančią tavo statusą, gali užsisakyti EIF internetiniame puslapyje paspausdamas nuorodą Pažymų registracija. Atidžiai perskaityk informaciją, užpildyk visus langelius ir ateik pasiimti.
LSP – tai tavo, Lietuvos studento pažymėjimas. Užsisakyk jį  EIF Studentų atstovybės (SA) internetiniamepuslapyje. Išbraukimo atveju šį dokumentą reikia grąžinti į bet kurį Lietuvos banką.
AS – prašytume asmeninę sąskaitą atsidaryti AB SEB banke (jis mūsų fakulteto kaimynystėje), o duomenis iki lapkričio 15 d. pateikti studijų skyriaus vadybininkėms (331, 333 kab.).

KUR KREIPTIS:
Dekanas – 214 kab.;
Prodekanė – 216 kab.;
Raštinė – 214 kab.;
Studijų skyrius:

 • vedėja – 325 kab., studijų atnaujinimas, studijų programos keitimas, braukimas iš studentų sąrašų, skolų laikymo problemos, parama neįgaliesiems, pažangumo rezultatai;
 • studijų skyriaus specialistės – 219 kab., paskaitų, egzaminų sesijų, praktikų, skolų laikymo tvarkaraščiai, studijų grafikai, paskaitų pakeitimai;
 • studijų skyriaus vadybininkės – 331 ir 333 kab., pažymos apie studijas, pažangumą ir kt., mokesčių kvitai, skolų lapelių grąžinimas, įvairūs kiti klausimai;

Partnerystės ir projektų skyrius:

 • vedėja – 217 kab.;
 • partnerystės ir projektų skyriaus vadybininkės – 220 kab., studijos pagal tarptautines mainų programas, profesinės ir baigiamosios praktikos sutartys;

Kompiuterių centro vedėjas – 103 kab., prisijungimas prie e-aplinkos, el. paštas;
Studentų atstovybė – 501 kab. (5 aukštas, palėpė);
Katedros ir jų kuruojamos studijų programos:

 • elektronikos – 409 kab., kuruoja elektronikos inžinerijos studijų programą;
 • informacinių sistemų – 206A kab., kuruoja informacijos sistemų ir elektroninio verslo studijų programas;
 • programinės įrangos – 208 kab., kuruoja programų sistemų ir išmaniųjų įrenginių studijų programas;
 • kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų – 402 kab., kuruoja kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų studijų programas;

Ūkio tarnybos vadovė – 218 kab., patalpų tvarkos klausimai.

Nepanikuok!
Jeigu kažko nesupratai ar neradai informacijos, studijų skyriaus darbuotojos viską paaiškins.

Dokumentus rasi čia.

Būk smalsus – naujienas ir informaciją apie renginius rasi:

http://www.viko.lt/
https://www.facebook.com/vilniaus.kolegija
https://www.facebook.com/eifviko

SĖKMINGŲ STUDIJŲ!