Studento atmintinė

PAGRINDINIAI FAKULTETO KONTAKTAI

Dekanas  – 214 kab.
Prodekanė  – 216 kab.
Raštinė – 214 kab.
Ūkio tarnybos vadovė – 218 kab., patalpų tvarkos klausimai.
Kompiuterių centro vedėjas – 103A kab., prisijungimas prie e-aplinkos, el. paštas.
Studentų atstovybė – 501 kab. (5 aukštas, palėpė).
Darbuotojų kontaktai

Studijų skyrius:

  • vedėja – 220 kab., studijų atnaujinimas, studijų programos keitimas, braukimas iš studentų sąrašų, skolų laikymo problemos, parama neįgaliesiems, pažangumo rezultatai, įvairūs kiti klausimai;
  • specialistės – 219 kab. paskaitų, egzaminų sesijų, praktikų, skolų laikymo tvarkaraščiai, studijų grafikai, paskaitų pakeitimai, pažymos, praktikų sutartys, akademinių skolų lapeliai;
  • vadybininkės – 331 ir 333 kab. studijų įsakymai, dokumentų valdymo sistema, AIS, STEKAS, mokėjimai už studijas.

Katedros ir jų kuruojamos studijų programos:

LSP – tai tavo, Lietuvos studento pažymėjimas. Užsisakyk

Nepanikuok! Jeigu kažko nesupratai ar neradai informacijos, studijų skyriaus darbuotojos viską paaiškins – užeik, klausk, domėkis!
Dokumentus rasi čia
Būk smalsus – naujienas ir informaciją apie renginius rasi čia ir čia

SĖKMINGŲ STUDIJŲ!

STUDIJŲ KALENDORIUS – tai kalendorius, kuriame skelbiamos svarbiausios studijų proceso datos.

STUDIJŲ GRAFIKAS – tai savarankiškas kiekvieno fakulteto dokumentas, sudaromas vieniems studijų metams, tvirtinamas fakulteto dekano. Jame skelbiami studijų terminai: kontaktinio darbo savaitės, mokomųjų, profesinių ir baigiamųjų praktikų laikotarpiai, egzaminų sesijos, atostogų datos.

EGZAMINAI, PROJEKTŲ GYNIMAS, ATSISKAITYMAI
Paskaitų ir egzaminų tvarkaraščiai – sudaromi kiekvienam semestrui ir skelbiami fakulteto internetiniame puslapyje ne vėliau kaip savaitė iki semestro ar egzaminų sesijos pradžios.

Studentas, negalintis atvykti į tarpinį ar galutinį atsiskaitymą dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, per 3 darbo dienas nuo numatytos atsiskaitymo dienos pats arba jo įgaliotas asmuo turi pranešti neatvykimo priežastį dėstytojui ir (arba) fakulteto Studijų skyriaus vedėjui ir, gavęs pateisinamąjį dokumentą, nedelsdamas jį pateikti.

STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMAS
Studijų rezultatų vertinimo tvarką ir principus nustato Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas

Studente, tavo žinios, gebėjimai ir pasiekimai vertinami  kaupiamuoju vertinimu. Tarpiniai atsiskaitymai yra privalomi. Jų skaičius priklauso nuo dalyko apimties ir siekiamų tikslų. Dalyko vertinimo rezultatai paskelbiami per 5 darbo dienas, neįskaitant atsiskaitymo dienos, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną pasibaigus egzaminų sesijai.

AKADEMINIŲ SKOLŲ LIKVIDAVIMAS
Dėmesio! Leidžiama perlaikyti ne daugiau kaip 20 studijų kreditų apimties akademines skolas. Studentui, turinčiam studijuoto dalyko (-ų) neigiamą įvertinimą, išrašomas akademinių skolų lapelis. Akademinių skolų laikymo datos skelbiamos specialiame tvarkaraštyje, kurį galėsi surasti čia.
Akademinę skolą galima perlaikyti sumokėjus nustatyto dydžio įmoką. Studijų įmokų mokėjimo kvitai
Viską atlikęs laiku, akademinių skolų lapelį ir mokėjimo kvitą turi pateikti studijų skyriui (219 kab.). Skolų laikymo terminas gali būti pratęstas tik pateikus argumentuotą prašymą.

APELIACIJOS
Studentas, nesutinkantis su dalyko (modulio) baigiamuoju įvertinimu, turi teisę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dalyko (modulio) baigiamojo įvertinimo paskelbimo pateikti apeliaciją dekanui. Apeliacijų pateikimo, apeliacinės komisijos sudarymo, apeliacijų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką reglamentuoja Kolegijos apeliacijų nuostatai.

STUDIJŲ FINANSAVIMO POBŪDŽIO PASIKEITIMAS
Valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų atitikimas gero mokymosi kriterijams yra vertinamas kas vieneri studijų metai (vertinamas laikotarpis prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi rugpjūčio 31 d.).

AKADEMINIS MOBILUMAS
Tu gali keisti studijų programą ir studijų tvarkaraštį.
Supratęs, kad pasirinkai ne tą studijų programą, gali pasirinkti studijuoti tau labiau patinkančią, jeigu norimoje studijuoti programoje yra laisvų vietų. Tai galėsi padaryti tik baigęs pirmąjį semestrą ir neturėdamas skolų. Apie savo ketinimus turi pranešti studijų skyriui ne vėliau kaip likus 10 dienų iki naujo studijų semestro pradžios.
Gali keisti studijų tvarkaraštį. Jeigu tau netinka dieninis tvarkaraštis – gali pasirinkti studijas pagal sesijinį tvarkaraštį. Turi kreiptis į studijų skyrių, pateikti motyvuotą prašymą.

ERASMUS+ studentų mainų programa – turės galimybę studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose.
Studentų mobilumas

STUDIJŲ REZULTATŲ ĮSKAITYMAS
Jeigu tu studijavai kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje ir turi studijų pažymėjimą ar diplomą, turimi rezultatai gali būti įskaityti, kaip atitinkantys tavo studijuojamos studijų programos formaliuosius ir dalykinius rezultatus. Prašymą , studijų pažymėjimą ar diplomo bei diplomo priedėlio kopijas ir studijuotų dalykų aprašus turi pateikti studijų skyriaus vedėjai (220 kab.) Per dvi savaites nuo semestro pradžios. Plačiau apie dalykų rezultatų įskaitymą gali paskaityti Dalinių studijų rezultatų įskaitymo tvarkos apraše .

SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS
Tu gali gauti bazinę (1 BSI) skatinamąją stipendiją, jeigu tavo semestro  studijų rezultatas (svertinis vidurkis) ne mažesnis negu to semestro patvirtintas svertinis vidurkis. Jeigu tavo semestro rezultatų vidurkis ne mažesnis negu 9,5 – tau bus paskirta padidinta (3 BSI) stipendija.
Vilniaus kolegijos stipendijų ir išmokų nuostatai

O jei būsi aktyvus EIF bendruomenės narys, dalyvausi olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose, organizuosi renginius, būsi SA narys ar grupės seniūnas – gali būti premijuotas. Ištikus bėdai, kreipkis ir būsi išgirstas – tu gali tikėtis vienkartinės socialinės išmokos.

SOCIALINĖS STIPENDIJOS
Socialines stipendijas skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas. Sek informaciją internete (Studijų fondo, Kolegijos ir fakulteto internetiniuose puslapiuose), pildyk anketą ir pateik reikiamus dokumentus. Nepražiopsok! Visa tai padaryti reikia tiksliai per nurodytą laikotarpį.

FINANSINĖ PARAMA STUDENTAMS SU NEGALIA
Studentai su negalia gali gauti šią finansinę paramą:

  • Tikslines išmokas;
  • Socialines stipendijas;
  • Finansinę paramą skiriamą Neįgaliųjų reikalų departamento.

VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS
Valstybinis studijų fondas studentams teikia valstybės remiamas paskolas: studijų kainai; gyvenimo išlaidoms; dalinėms studijoms užsienyje.
Pagrindinis paskolų teikimas vyksta rudenį, kuomet studentams suteikiama galimybė imti paskolą vieneriems mokslo metams. Pavasarinio paskolų teikimo metu leidžiama skolintis tik pavasario semestrui. Valstybės remiamos paskolos yra teikiamos iš bankų lėšų. Paskolos sutartis yra sudaroma tarp studento ir banko. Išsamią informaciją apie valstybės remiamas paskolas rasite fondo tinklalapyje.

MOKĖJIMAS UŽ STUDIJAS (ĮMOKOS)
Jeigu tu už savo studijas moki pats (studijuoji valstybės nefinansuojamoje vietoje), Studijų kaina turi būti įmokama per pirmąsias 30 kiekvieno semestro dienų (už rudens semestrą – iki rugsėjo 30 d./už pavasario – iki vasario 28 d.) į mokėjimo kvite nurodytą Kolegijos sąskaitą. Kai studijų kainą už studentą sumoka kitas asmuo, mokėjimo kvite turi būti nurodomas studento vardas, pavardė, gimimo data, akademinė grupė. Tai įrašyta tavo pasirašytoje studijų sutartyje. Tačiau, jeigu kreipsiesi į studijų skyrių, nurodydamas svarbias priežastis, semestro studijų kainą gali būti leista mokėti dalimis. Jeigu laiku nesumokėsi, būsi braukiamas iš studentų sąrašų arba tavo  duomenys bus perduoti skolų išieškojimo tarnyboms! Pasistenk, kad taip neatsitiktų. Studijų įmokų mokėjimo kvitai

INDIVIDUALIZUOTO STUDIJŲ PROCESO, ATSIŽVELGIANT Į STUDENTŲ INDIVIDUALIUOSIUS POREIKIUS, ORGANIZAVIMAS
Individualizuotas studijų procesas – studijų aplinkos, studijų metodų, studijų pasiekimų vertinimo ir pan. pritaikymas, atsižvelgiant į studento individualiuosius poreikius, kylančių dėl negalios, sutrikimų, mokymosi sunkumų.
Individualizuoto studijų proceso, atsižvelgiant į studentų individualiuosius poreikius, organizavimo tvarkos aprašas

BENDRABUTIS
Įstojusiems į Vilniaus kolegiją studentams, kurie gyvena ne Vilniuje, suteikiama galimybė apsigyventi bendrabučiuose.

BIBLIOTEKA
Skaitytojai bibliotekoje aptarnaujami su Lietuvos studento pažymėjimu (LSP), asmens tapatybės kortele ar kitu asmens dokumentu. Gali naudotis visų Kolegijos fakultetų bibliotekų paslaugomis. Knygas privalai saugoti, o baigdamas studijas privalai jas grąžinti (http://biblioteka.viko.lt/).

PAŽYMA APIE STUDIJAS
Pažymą, patvirtinančią tavo statusą, gali užsisakyti EIF internetiniame puslapyje paspausdamas nuorodą Pažymų registracija
Atidžiai perskaityk informaciją, užpildyk visus langelius ir ateik pasiimti ar gauti el. paštu.

Studijų dokumentai

Studentų prašymų formos