Studentų teisės ir pareigos

Studentai turi teisę:

 • studijų metu naudotis auditorijomis, bibliotekomis, laboratorijomis, kita studijų įranga bei priemonėmis;
 • pasirinkti studijų programą, dėstytoją (kai tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai), studijuoti pagal individualias studijų programas;
 • vertinti studijų programos ir jos realizavimo kokybę bei kreiptis į fakulteto (prireikus ir į aukštosios mokyklos) administraciją dėl žinių įvertinimo;
 • nutraukti ir atnaujinti studijas statuto nustatyta tvarka;
 • gauti su studijomis susijusią informaciją;
 • laisvai reikšti savo mintis ir pažiūras;
 • dalyvauti aukštosios mokyklos savivaldoje;
 • rinkti studentų atstovybę ir būti išrinktais į ją;
 • laisvai burtis į klubus, draugijas, asociacijas;
 • kreiptis į ginčų nagrinėjimo komisiją dėl savo interesų pažeidimo;
 • naudotis įstatymų, aukštųjų mokyklų statutų bei kitų teisės aktų nustatytomis kitomis teisėmis.

Studentai privalo:

 • vykdyti studijų programoje numatytas užduotis;
 • laikytis šio įstatymo, aukštosios mokyklos statuto, kitų teisės aktų ir vidaus tvarkos taisyklių;
 • vykdyti aukštosios mokyklos savivaldos institucijų, rektoriaus (kolegijos direktoriaus) sprendimus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka grąžinti suteiktas paskolas;
 • laikytis studentų etikos kodekso, kurį pagal Ministerijos parengtas rekomendacijas parengia ir tvirtina aukštoji mokykla, suderinusi su studentų atstovybe.

Iš aukštojo mokslo įstatymo 49 straipsnio.