Informuojame, kad nuo 2017 m. balandžio 29 d. iki 2017 m. gegužės 10 d. Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) priims papildomas paraiškas socialinei stipendijai gauti. Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemą (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia ). Studentas turi teisę gauti vieną socialinę stipendiją per semestrą. Atkreipiame dėmesį, kad papildomo priėmimo metu skirta socialinė stipendija mokama ne nuo semestro pradžios, o už likusį semestro laikotarpį.

Socialinės stipendijos yra mokamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

 

Papildomą informaciją jums suteiks
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
Vyriausioji specialistė Viktorija Vigėlienė
Tel. (8 5) 264 7153
El. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt


Kovo 29 d. 11.00 val., Aktų salėje (327)

1. Informacija apie 2016/17 m.m. rudens semestro rezultatus.
2. Studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimo (ROTACIJOS) sąlygos.
3. Kt. klausimai.


Informuojame, kad Valstybinis studijų fondas, skelbia valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir valstybės remiamų paskolų dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pavasario semestrą gauti prašymų-anketų priėmimą nuo 2017 m. kovo 13 d. iki 2017 m. balandžio 7 d. (iki 15:00 val.).
Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą 2017 metų pavasario semestrą, turi pateikti elektroninius prašymus-anketas. Daugiau informacijos rasite čia.

Papildomą informaciją jums suteiks
Valstybinio studijų fondo
Paskolų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Drungilaitė
Tel. +370 5 2553 375, el. paštas egle.drungilaite@vsf.lt


 1. Akademines skolas studentai privalo likviduoti iki 2017 m. kovo  30 d.
 2. Akademine skola  laikomas KIEKVIENAS neįvertintas tarpinis atsiskaitymas, taip pat ir egzaminas.
 3. Skolų laikymo TVARKARAŠTĮ rasite čia.
 4. Kiekvienos akademinės skolos laikymo įmoka 20,27 Eur.
 5. SKOLŲ LAPELIAI išduodami tik pateikus įmokos kvitą.
 6. Skolos lapeliai išduodami nuo 2017 m. vasario 13 d.:
  • 325 kab. (studijuojantiems pagal dieninį tvarkaraštį) ir
  • 333 kab. (studijuojantiems pagal sesijinį tvarkaraštį).
 7. Daugiau informacijos galite rasti Vilniaus kolegijos STUDIJŲ TVARKOJE   (20 punktas, 1-6 papunkčiai).

Nuo sausio 23 iki vasario 20 d. Valstybinis studijų fondas (toliau Fondas) priims išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių ir provaikaičių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, elektroninius prašymus valstybės paramai, kuri skiriama pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų studentams.

Studijuojantieji konkurso būdu gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką:

Stipendijos mėnesio dydis 123,50 Eur

Vienkartinės socialinės išmokos dydis nuo 203 iki 319 Eur, ji skiriama dėl atitinkamos socialinės padėties.

Elektroninę paraišką studentai gali pateikti Fondo tinklalapyje adresu www.vsf.lt, pasirinkę elektroninę paslaugą „Parama išeiviams ir lietuvių kilmės užsieniečiams“. Pateikusieji paraišką ir gavę pranešimą, kad reikia pristatyti dokumentus, juos privalo pateikti Fondui iki 2017 m. vasario 20 dienos.

Pirmą kartą dėl paramos besikreipiantys lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai būtinai turi pateikti užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, o išeivijos vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai – dokumentą, patvirtinantį, kad prieš atvykdami į Lietuvą jie ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į devintą klasę.

Studentai, pretenduojantys į socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius jų prašyme nurodytas socialines aplinkybes arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.

 

Paramos skyrimo klausimais konsultuoja
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
Vyriausioji specialistė Aldona Valatkevičiūtė
Tel. +370 5 263 91 58, el. p. aldona.valatkeviciute@vsf.lt


Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) primena, kad nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d. bus priimami prašymai socialinei stipendijai 2017 m. pavasario semestrą gauti.

Studentai, pretenduojantys gauti socialinę stipendiją, Fondo tinklalapyje vsf.lrv.lt privalo užpildyti nustatytos formos elektroninį prašymą, autorizuodamiesi per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia ).

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos neskiriamos studentams, kurie:

 • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
 • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Socialinės stipendijos dydis – 3,25 BSI (šiuo metu 123,50 Eur per mėnesį). Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki aukštosios mokyklos nurodytos semestro pabaigos datos.

Atkreipiame dėmesį, kad studentas, pateikęs prašymą socialinei stipendijai gauti, privalo nuolat pasitikrinti savo pateikto prašymo ir el. pašto dėžutėje gaunamus pranešimus.

 

Socialinių stipendijų skyrimo klausimais konsultuoja:

Vyriausioji specialistė
Viktorija Vigėlienė
+370 5 264 7153
viktorija.vigeliene@vsf.lt


Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad nuo 2017 m. sausio 1 dienos keičiasi tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose,  prašymų pateikimo tvarka.

Vadovaujantis Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V1-29 ,,Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) ir vadovaujantis Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-1666 ,,Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skyrimo tvarka) studentas, siekiantis gauti tikslinę išmoką, prašymą teikia elektroniniu būdu, prisijungus prie Fondo informacinės sistemos (IS ,,PARAMA“) pagrindinio prašymų priėmimo metu:

rudens semestrui – nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. ,
o pavasario semestrui – nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki kovo 16   dienos.

Fondas, likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki nustatyto pagrindinio prašymų tikslinei išmokai gauti teikimo pradžios, savo internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt/lt/ praneš apie prašymų teikimo terminų pradžią ir pabaigą, tikslinių išmokų teikimo sąlygas ir kita.

Atkreipiame dėmesį, kad Fondas po kiekvieno prašymų tikslinei išmokai gauti pildymo pabaigos atskiru raštu informuos aukštąją mokyklą kokiais terminais pateikti, papildyti ir patvirtinti studentų studijų duomenis informacinėje sistemoje.


PATVIRTINTA

Elektronikos ir informatikos fakulteto

dekano įsakymu 2016.12…..

Vilniaus kolegija

Elektronikos ir informatikos fakultetas

LAIKU NEATLIKTŲ AR NEIGIAMAI ĮVERTINTŲ TARPINIŲ ATSISKAITYMŲ SĄLYGOS

Laiku neatliktų ar neigiamai įvertintų tarpinių atsiskaitymų sąlygos parengtos vadovaujantis Vilniaus kolegijos (toliau vadinama VK) studijų tvarka, VK Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašu ir kitais VK norminiais dokumentais.

 1. Tarpinių atsiskaitymų, išskyrus egzaminą, preliminarias datas dėstytojas skelbia pirmąją dalyko (modulio) studijų savaitę. Tarpinių atsiskaitymų perlaikymų datas skelbia semestro eigoje, bet ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tarpinio atsiskaitymo perlaikymo. Visas datas dėstytojas privalo paskelbti ir Moodle sistemoje.
 2. Pakeitęs tarpinio atsiskaitymo ar perlaikymo datą, dėstytojas privalo informuoti studentus ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki naujos atsiskaitymo datos.
 3. Tarpinių atsiskaitymų įvertinimus, laikydamasis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, dėstytojas privalo paskelbti studentams Moodle aplinkoje.
 4. Studentas gali laikyti egzaminą arba ginti dalyko ar modulio projektą neturėdamas visų tarpinių atsiskaitymų teigiamo įvertinimo.
 5. Laiku neatliktą ar neigiamai įvertintą tarpinį atsiskaitymą semestro eigoje, dėstytojo nurodytais terminais, leidžiama vieną kartą perlaikyti nemokamai. Po šio perlaikymo neatsiskaitytas (studentui neatvykus ar gavus neigiamą įvertinimą) tarpinis atsiskaitymas tampa AKADEMINE SKOLA.
 6. Jei studentas turi studijuojamo dalyko ar modulio bent vieno  tarpinio atsiskaitymo akademinę skolą – nevedamas dalyko ar modulio BV (baigiamasis įvertinimas).
 7. Akademinę skolą galima perlaikyti sumokėjus nustatyto dydžio įmoką (ST, 20.2 punktas) skolų laikymo tvarkaraštyje nustatytomis datomis.