Mokslinė veikla

ŽEMGULIS, Algis; MAČĖNIENĖ, Jolanta; JUDICKAITĖ-ŽUKOVSKĖ, Valdona. Technologijų krypties studijų programos kompetencijų ir studijų rezultatų atitikimo šiuolaikinių įmonių poreikius tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kauno technikos kolegija, 2017, p. 189-195, ISSN 2029-9303.

POZNIAK, Natalija. Fractional euclidean distance matrices extrapolator for scattered data. Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists. Šiauliai, Šiaulių universitetas, 2017, Nr. 47(2), p. 56-62, ISSN 1648-8776;

ŽEMGULIS, Algis; MAČĖNIENĖ, Jolanta; JUDICKAITĖ-ŽUKOVSKĖ, Valdona. Needs and demands of technology study programmes competences and study outcomes. 4th annual international scientific-practical conference “Science and education in globalization” = IV-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „mokslo ir studijų tendencijos globalizacijos sąlygomis“. 2016 m., Panevėžio kolegija, p. 10-20;

VASAITIENĖ, Jolita; DAUKŠEVIČ, Jelena; ŽVINYTĖ, Laura. Studentų matematikos lankomumo ir pažangumo rodiklių analizė. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: VIII respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. 2015, Vilnius, Vilniaus kolegija, Nr. 1(8). p. 19-25, ISSN 2029-2279;

VASAITIENĖ, Jolita; DAUKŠEVIČ, Jelena; ŽVINYTĖ, Laura. Matematiniai Vilniaus kolegijos studentų gebėjimai. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: VII respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys, 2014, Vilnius, Vilniaus kolegija, p. 31-38, ISSN: 2029-2279;

ŽEMGULIS, Algis; MAČĖNIENĖ, Jolanta. Informatikos inžinieriaus kompetencijos šiuolaikinėje įmonėje. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: VII respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. 2014, Vilnius, Vilniaus kolegija, Nr. 1(7). p. 97-102, ISSN: 2029-2279;

ŽEMGULIS, Algis; MAČĖNIENĖ, Jolanta. Studijų programos aktualumo tyrimas. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: Respublikinés konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. 2008, Vilniaus kolegija, Elektronikos ir informatikos fakultetas. Vilnius, p. 142-148, ISBN 9789955519867.

ŽEMGULIS, Algis. Uždavinio sudėtingumo įvertinimas pagal algoritmo funkcinę specifikaciją. Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas, Kauno kolegijos leidybos centras. 2006, p. 89-91, ISSN 1822-1068.

ŽEMGULIS, Algis. Informacinių sistemų funkcinio projektavimo metodai. Informacinės technologijos: aktualijos ir perspektyvos, mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2004, Alytaus kolegija, 2004, p. 172-178;

Projektinė veikla

Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas (gerapraktika.lt), projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0021 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.3.1-ESFA-K-731 „Studijų kokybės gerinimas“. Projekto trukmė 2018-2020. Projekto vykdytojai: dr. Irma Šileikienė, Jolanta Mačėnienė.

Darbuotojų mokymų kompensavimas, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę NR. 09.4.3-IVG-T-813 „KOMPETENCIJŲ VAUČERIS“. Projekto trukmė 2017-2020. Siūlomi mokymai: Biuro taikomųjų programų paketas – Google Drive, lekt. I.Liušicyna; Pažintis su MS Excel Power Pivot ir Power Query įskiepiais, lekt. J.Mačėnienė.

Erasmus+ projektas „Partnerships to ensure Risk Management in Practice“ Nr. 2015-1-LV01-KA203-013436. Projekto trukmė 2015-10-01 – 2017-10-01. Projekto vykdytojai Jolanta Mačėnienė, kt.

„Studentų verslumo ugdymas integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose) – START“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-034, 2012-2013 m. Projekto vykdytojai: dr. Tatjana Liogienė, kt.

„Partnerystės užmezgimas su Estijos IT koledžu ir Varšuvos technologijos universitetu jungtinės studijų programos rengimui ir vykdymui“, sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-011, projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų. Projekto trukmė – 2011 – 2013. Projekto vykdytojai: dr. Algis Žemgulis, kt.

Projektas „Studijų sistemos analizė ir tobulinimas “ (STAT). Kodas VP1-2.1-ŠMM-01-02-004. Projekto dalyvis dr. Algis Žemgulis. 2011.

Projektas „Kauno ir Vilniaus kolegijų valdymo efektyvumo didinimas“. Kodas VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-005. Projekto dalyvis dr. Algis Žemgulis. 2011.

Leonardo da Vinči partnerystės projektas „POInt“ Nr. 2008-LDV-PAR-P-047, 2008 Projekto vykdytojai: dr. Algis Žemgulis, kt.

Leonardo da Vinči „LLP / Erasmus dėstytojų mobilumo projektas“, 2008 m. Projekto dalyvis dr. Algis Žemgulis.

ES struktūrinių fondų projektas „Mokslo taikomosios veiklos plėtra bei dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas VIKO EIF”. 2007-2008 m. Projekto dalyvė Jolanta Mačėnienė.

„Mokslo taikomųjų tyrimų plėtra bei dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete“, SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-5/0026, 2004. Projekto dalyvis dr. Algis Žemgulis.

Leonardo da Vinči mobilumo projektas „Profesionalūs įgūdžiai ir gebėjimai kuriant Multimedia e.mokymosi priemones specialiųjų poreikių žmonėms“ Nr. LT/03/EX/1/0500, 2003 m. Projekto dalyvis dr. Algis Žemgulis.

Leonardo da Vinči partnerystės projektas „Kvalifikacijos tobulinimas“ POInt Nr.2008-LDV-PAR-P-047. Projekto partneris dr. Algis Žemgulis.

Tarptautinis Leonardo da Vinči projektas „ValidAid – žemos kvalifikacijos asmenų žinių ir įgūdžių, įgytų darbo rinkoje vertinimas ir pripažinimas“ Nr. 2010-1-BG1-LEO025-03085, 2011-2012 m. Projekto ekpertė Asta Danilevičiūtė.

ES struktūrinių fondų projektas „Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų ir Ekonomikos fakultetų studijų programų tarptautiškumo skatinimas“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-004, 2011-2012 m. Projekto ekpertė Asta Danilevičiūtė.

Tarptautinis Leonardo da Vinči projektas „INSIGHT – individualūs mokymai naujiems įgūdžiams įgyti ir įsidarbinimo kompetencijoms tobulinti“ Nr. 2011-1-GBLEO05-05460, 2011-2013 m. Projekto vadovė Asta Danilevičiūtė.

ES struktūrinių fondų projektas „LieDM tinklo plėtra“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-05-002, 2013-2014 m. Projekto dalyvė Asta Danilevičiūtė.